Luxury garage logoNajdi svoj produkt:

-
Sledujte nás na sociálnych sietach:

Všeobecné podmienky

1. Definície a Základné Podmienky

Prevádzkovateľ – Luxury Garage

Služba – Internetová stránka prevádzkovaná na doméne https://luxurygarage.sk/, ktorá umožňuje Používateľom prístup k produktom.

Používateľ – Osoba, ktorá využíva Službu pomocou softvéru a počítačového zariadenia.

2. Prístup a Registrácia

Používateľ musí byť starší ako 16 rokov a schopný uzatvárať zmluvy. Používateľ súhlasí s poskytnutím pravdivých a platných informácií o sebe. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť účet, alebo objednávku, ak sa zistí nepravdivosť alebo neaktuálnosť poskytnutých informácií.

3. Ochrana Súkromia

Prevádzkovateľ rešpektuje ochranu osobných údajov. Pravidlá spracúvania osobných údajov sú uvedené v zvláštnych Podmienkach ochrany osobných údajov.

4. Prihlasovacie Údaje a Bezpečnosť

Používateľ je zodpovedný za udržiavanie tajnosti prihlasovacích údajov a zabezpečenie svojho účtu. Používateľ má povinnosť informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek podozrivých aktivitách.

5. Používanie Služby

Používateľ nesmie šíriť nezákonný, urážlivý, škodlivý alebo obscénny obsah. Taktiež nesmie obmedzovať alebo rušiť prevádzku Služby alebo porušovať práva iných používateľov.

6. Zodpovednosť za Obsah

Používateľ je plne zodpovedný za svoj obsah, ktorý poskytuje cez Službu. Prevádzkovateľ nemá povinnosť kontrolovať obsah, ale má právo odstrániť alebo zablokovať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje podmienky používania.

7. Modifikácie Služby

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody v dôsledku modifikácie alebo ukončenia Služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas modifikovať alebo ukončiť trvalo alebo dočasne Službu (alebo nejakú jej časť) s upozornením alebo bez upozornenia. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne zodpovedný voči vám ani akejkoľvek tretej strane za akúkoľvek modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie Služby.

8. Odkazy na Iné Stránky

Služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ale Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah týchto stránok.

9. Vlastnícke Práva

Obsah Služby je chránený autorskými právami a inými vlastníckymi právami. Používateľ nesmie kopírovať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela z obsahu Služby.

10. Odopretie Záruky

Prevádzkovateľ nezaručuje presnosť, spoľahlivosť ani bezchybnosť. Prevádzkovateľ nezaručuje, že Služba bude nepretržite, bezchybne, včas, bezpečne dostupná alebo že bude bez chýb. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nemá zodpovednosť za kvalitu, bezpečnosť alebo legitímnosť tovarov alebo služieb ponúkaných inzerentmi prostredníctvom Služby alebo za obsah, ktorý je k dispozícii prostredníctvom Služby.

11. Modifikácie Služby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas modifikovať alebo ukončiť trvalo alebo dočasne Službu (alebo nejakú jej časť) s upozornením alebo bez upozornenia. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne zodpovedný voči vám ani akejkoľvek tretej strane za akúkoľvek modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie Služby.

12. Zrušenie konta k Službe

Súhlasíte, že Prevádzkovateľ môže za istých okolností a bez predošlého upozornenia okamžite zrušiť váš účet k Službe. Medzi príčiny takéhoto zrušenia, okrem iného, patrí (a) nedodržania alebo porušenia podmienok používania alebo iných začlenených dohôd alebo smerníc, (b) požiadavky od orgánov činných v trestnom konaní alebo od iných štátnych výkonných orgánov, (c) požiadavka vami (samo iniciované vymazania účtu), (d) prerušenie alebo modifikácia materiálov Služby (alebo akejkoľvek jej časti), (e) nečakané technické alebo bezpečnostné záležitosti alebo problémy, (f) dlhotrvajúce obdobia neaktívnosti, (g) vaša účasť na podvodných alebo protizákonných aktivitách, a/alebo (h) neplatenie akýchkoľvek poplatkov, ktoré dĺžite v spojení so Službami. Zrušenie vášho účtu zahrňuje (a) odstránenie prístupu do všetkých ponúk v rámci Služby, (b) vymazanie vášho hesla a všetkých príslušných informácií, súborov a obsahu vo vašom účte (alebo akejkoľvek jeho časti) alebo v súvislosti s ním, a (c) zakázanie ďalšieho používania Služby. Naviac, súhlasíte, že všetky zrušenia z príčiny vykoná Prevádzkovateľ podľa svojho vlastného uváženia a že Prevádzkovateľ nebude niesť právnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zrušenie vášho účtu k Službe.

13. Odkazy na Iné Stránky

Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo zdroje. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za dostupnosť alebo presnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nezodpovedá ani nenese žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály dostupné z týchto stránok alebo zdrojov.

14. Vlastnícke Práva Prevádzkovateľa

Chápete a súhlasíte s tým, že Služba a jej pôvodný obsah (vrátane, bez obmedzenia, softvéru, dizajnu, textu, zobrazení, obrázkov, videa, zvukov, a iného) sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi a inými vlastníckymi právami Prevádzkovateľa alebo jeho licenčníkov. Okrem toho súhlasíte, že je zakázané kopírovať, reprodukovať, modifikovať, vytvárať odvodené diela, distribuovať alebo verejne prenášať akýkoľvek obsah Služby (okrem obsahu, ktorý sami poskytnete) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

15. Rôzne

Tieto Všeobecné Podmienky tvoria celú dohodu medzi vami a Prevádzkovateľom týkajúcu sa vášho používania Služby a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy (písomné alebo ústne). Ak niektorá časť týchto Podmienok bude zistená za neplatnú alebo nevykonateľnú, zostávajú ostatné časti týchto Podmienok plne účinné a záväzné.